×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۱۱ مهر , ۱۴۰۲
فولاد سنگان، سرمایه گذاری شایسته فولاد مبارکه؛ مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی

تولید، با هدف اعتلای صنعت کشور

رﻫﺒــﺮ ﻓﺮزاﻧـﻪ اﻧﻘــﻼب ﺑﺎ ﻧـﺎم ﮔــﺬاری ﺳــﺎل ۱۴۰۱ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان ﺗﻮﻟﯿــﺪ، داﻧــﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ، اﺷــﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨـﯽ “، دﻏﺪﻏـﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ رﻓــﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮاﻧــﻊ را ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼــﻪ ﺳــﺎل داﻧﺴــﺘﻨﺪ و اﻋــﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧــﺪ: ﻋﻤﻠﮑــﺮد در ﺑﻌﻀــﯽ ﺣــﻮزه ﻫــﺎ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺻــﻨﻌﺖ ﻓــﻮﻻد ﻗﺎﺑــﻞ ﻗﺒــﻮل ﺑــﻮده اﺳــﺖ .

ﺷــﺮﮐﺖ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌــﺪﻧﯽ ﻓــﻮﻻد ﺳــﻨﮕﺎن ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ ﺳــﺮﻟﻮﺣﻪ ﻗــﺮار دادن ﻣﻨﻮﯾــﺎت ﻣﻌﻈــﻢ ﻟــﻪ، ﻟﺒﯿﮑــﯽ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﻨﻌﺖ ﮐﺸــﻮر ﺑــﺎ ﻧﮕــﺎه وﯾــﮋه ﺑــﻪ ﺳﺮﻓﺼــﻞ ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎد ﻣﻘــﺎوﻣﺘﯽ در ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاﻧــﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮔﻔــﺖ و در اداﻣــﻪ ﺑــﺎ ﻧﮕــﺎه وﯾــﮋه ﺑــﻪ ﺗــﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺎن ﺟــﻮان اﯾﺮاﻧــﯽ و ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از اﯾــﻦ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ…

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان از جمله شرکت های زیرمجموعه فولاد مبارکه بوده که علی رغم گذشت پنج سال از بهره برداری آن، توانسته با اقدامات و عملکرد مناسبش، بعنوان تامین کننده ای مطمئن وپایـدار برای بزرگترین کارخانه فولاد ساز خاورمیانه باشد و با همت جهادی و تلاش بی وقفه کارکنانش بعنوان واحد نمونه صنعتی در شرق کشور جهت سربلندی و توسعه صنعت واقتصاد، تلاش نماید.

ﺷــﺮﮐﺖ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌــﺪﻧﯽ ﻓــﻮﻻد ﺳــﻨﮕﺎن ﺑــﺎ ﻫﻤــﺪﻟﯽ و ﻫــﻢ اﻓﺰاﯾــﯽ ﺗﻤــﺎﻣﯽ واﺣــﺪﻫﺎ ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑــﯿﺶ از ۴ ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗــﻦ گندله در ﺳــﺎل ۱۴۰۰ ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ ﮐﻤﺒــﻮد ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻧــﺮژی )ﮔــﺎز و ﺑــﺮق(در ﮐﺸــﻮر ﺷــﺪه ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻬــﻢ در ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗــﻊ و ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﮔﻨﺪﻟــﻪ ی ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ ﻓﻮﻻدﺳــﺎز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــﻪ، ﻧﻘﺸــﯽ ﺣﯿــﺎﺗﯽ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ. اﻧﺸــﺎﷲ در ﺳــﺎل ﺟــﺎری ﺑــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ۳,۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

رﺷــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ۲۲ درﺻـــﺪی ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮔﻨﺪﻟـــﻪ ، اﻓــﺰاﯾﺶ ۱۰۹ درﺻــﺪی ﺳـــﻮد ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـــﻪ ﻣــﺪت ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺳـــﺎل ﻗﺒــﻞ و… ، از ﺟﻤﻠـــﻪ ﺛﻤـــﺮات ﻓـــﻮﻻد ﺳـــﻨﮕﺎن در ﻋﺮﺻـــﻪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﺑـــﻮده و ﮐﺴـــﺐ اﻓﺘﺨـــﺎرات اﯾـــﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ در ﺣـــﻮزه ﻫـــﺎی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و … ﻧﺸﺎن ازﻫﻤﺖ واﻻی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺳﻨﮕﺎن دارد.

مسئولیت پذیری این شرکت در منطقه محروم خواف با عمل به مسولیت های اجتماعی، نشانگر حضور سبز و موثر این شرکت بعنوان شرکت شهروندی مسئولیت پذیر است.

فولاد سنگان، شرکتی مسئولیت پذیر

توانمندسازی شهروندان و تاکید بر خودباوری، تقویت زیرساخت ها با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال و امنیت شغلی پایدار، آموزش و ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش درمنطقه، پیشگامی در پیشگیری و مبارزه با ویروس منحوس کرونا، ارائه خدمات فرهنگی و ارتقای آرمان های ملی و مذهبی در منطقه، مشارکت فعال در توسعه ورزش حرفه ای با انعقاد تفاهم نامه با باشگاه سپاهان ، کمک به زندانیان جرایم غیرعمد، مشارکت فعال در طرح مواسات و همدلی، اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه با هدف ترویج ازدواج آسان و اهدای ۵۱۰ تبلت به دانش آموزان کم برخوردار در راستای بهبود شرایط تحصیلی در ایام کرونا، مشارکت فعال در اجرایی شدن طرح چهاربانده شدن جاده سنگان به تربت حیدریه، ایجاد مرکز توسعه و ارتقـای سلامت جسم و روان برای اولین بار در شهرستان ، توانمند سازی و استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های همکاران در قالب طرح بدیع ” خانواده آرمانی” با هدف سهیم نمودن خانواده بزرگ فولاد سنگان در امر توسعه روزافزون و حرکت به سمت افق های روشن در فولاد سنگان و… از جمله اقدامات ارزشمند شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در چندسال گذشته بوده که موجبات فخر و کرامت کارکنانش را به همراه داشته بطوریکه در آخرین ارزیابی صورت گرفته در چهارمین جایزه مسئولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی ، بالاترین نشان جایزه مسئولیت های اجتماعی ( نشان پلاتین، فوق طلا) را دریافت نمود.

بی شک تولید حدود ۱۶ میلیون تن گندله،از ابتدای بهره برداری تاکنون ، افتتاح عظیم ترین پروژه کنسانتره سازی در شرق کشور به ظرفیت ۵ میلیون تن به دست متخصصان ومهندسین ایرانی با توجه به عدم مشارکت کارشناسان خارجی در راه اندازی این ابرکارخانه ، راه اندازی کارخانه تولید بنتونیت و سهیم نمودن همکاران و خانواده آرمانی در این امر و اجرای طرح های توسعه در سطح ۱۵۰ هکتار در مجموعه فولاد سنگان و عبور نمودن از پروژه به سمت کارخانه شدن، موجبات انتخاب شدن این شرکت بعنوان واحد نمونه برتر صنعتی شرق کشور برای ۶ سال متوالی و حضور در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران در رتبه بندی IMI-100 و صعود به رتبه ۶۴ ام ، نشان گر اهمیت و استراتژیک بودن فولاد سنگان در سپهر صنعت کشور و استان خراسان رضوی دارد.

فولاد سنگان بر مدار موفقیت های روز افزون

فولاد سنگان از جمله شرکت های جوانی است که با وجود گذشتن چندسال سال از سابقه تاسیسش، توانسته افتخاراتی عظیم را نصیب خویش گرداند که این مهم، مدیون همت والای کارکنان ، چابک سازی سیستم، افزایش بهره وری و استفاده از تمامی ظرفیت های کارکنان این مجموعه است که نقطه عطف این شرکت در دستیابی به دستاوردهاست.

طبق گزارش گروه ارزیابی رتبه‌بندیimi 100 و براساس نتایج به‌ دست آمده در سال۱۴۰۰ ، شرکت فولاد سنگان ، به عنوان دومین شرکت تازه وارد در جمع ۱۰۰ شرکت برتر انتخاب و این موفقیت در رقابت با پانصـد شرکت برتر ایرانی حاصل و همچنین این شرکت با رشد ۲۲۸ درصدی فروش، موفق به کسب رتبه سوم از نظر شاخص رشد فروش در کل شرکت ها و رتبه چهارم فروش در گروه اکتشاف ، استخراج و خدمات جنبی گردید.

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل ۱۴۰۰ و ﮐﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره، کسب ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره در ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ،کسب ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﺮﻧﺰی در ﺟﺎﯾﺰه ۳۴۰۰۰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و همچنین کسب گواهینامه ها و استانداردهای ۴۵۰۰۱، ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ توسط این شرکت نشان از همت والا و میل به تحقق اهداف و چشم اندازهای برنامه ریزی شده در این شرکت دارد.

توسعه پایدار محور برنامه های فولاد سنگان

برگزاری آزمون استخدامی در دو مرحله جهت کارخانجات گندله وکنسانتره سازی و اشتغالزایی برای حدود ۲۰۰۰ نفر بصورت مستقیم و۶۰۰۰ نفر بصورت غیرمستقیم، مهرتاییدی است بر توسعه محور بودن این شرکت با هدف بکارگیری افراد بومی شهرستان خواف و افزایش سطح زندگی مردم این منطقه همراه با تاثیر غیرقابل انکار این شرکت در افزایش سطح رفاه و کاهش بیکاری است که این مهم الهام گرفته از تفکر سازمانی ساری شده در روح گروه فولاد مبارکه است.

انتخاب بعنوان معین اقتصادی و محور توسعه شهرستان خواف، دلیلی دیگر بر توسعه محور بودن این شرکت بوده و فولاد سنگان با امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه تهران و فرمانداری این شهرستان و اجرای سند توسعه و عمران خواف با هدف توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت با حمایت از طرح های اشتغال زایی همچون پرورش ماهی و آبزیان، پرورش شترمرغ، پرورش قارچ و… افزایش روحیه مسئولیت پذیری و ترویج مشارکت با ایجاد بیش از ۸۵ صندوق خرد روستایی و سهیم نمودن مردم در پیشرفت و توسعه منطقه ، از دیگر اقدامات توسعه محورانه فولاد سنگان در شهرستان محروم خواف می باشد.

فولاد سنگان، عامل پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فولاد سنگان با ساخت ۷ باب مدرسه در مناطق محروم خواف، علاوه بر توسعه عدالت آموزشی دراین شهرستان، موجبات تحرک تحصیلی و پیشرفت آنان را با اهدای کتاب و لوازم التحریر نیزآماده نمود است.

گفتنی است، این شرکت در راستای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان در مناطق کم برخوردار ، با شروع عملیات ساخت ۴۵ کلاس درس در روزهای اخیر، گامی بنیادین و اساسی در اعتلای فرهگ آموزش و پرورش استعدادهای این منطقه برداشت.

به گزارش روابط عمومی فولاد سنگان، این شرکت بعنوان تولید کننده ۱۰ میلیون تن گندله و کنسانتره در شرقی ترین نقطه ایران و تامین پایدار مواد اولیه صنعت فولاد ( بزرگترین فولاد ساز خاورمیانه، فولاد مبارکه؛ بعنوان مولود مبارک انقلاب شکوهمند اسلامی) در راستای لبیک به فرامین مقام معظم رهبری در عمل به اهمیت تولید، استفاده از ظرفیت های دانش بنیان ها و اشتغال آفرینی پایدار ، نقشی بی بدیل در توسعه و اعتلای این خطه از سرزمین مهر و خورشید دارد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.